نمی‌فحمی!

می‌گوید “نمی‌فهمی”. این روزها زیاد تکرارش می‌کند.

آمار نفهمی‌هایم که بالا زد؛ گفت نمی‌فحمی!

بدون دیدگاه